KaJo's is gevestigd op: 

Wijngaard 32, 3446 WB te Woerden
Email: 24 per dag via email info@kajos.nl

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. KaJo's: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
b. Afnemer: wederpartij van KaJo's handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen KaJo's en afnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KaJo's en op alle met afnemer van producten van KaJo's gesloten overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van KaJo's. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat KaJo's de bestelling in behandeling heeft genomen. De overeenkomst kan, nadat deze in behandeling is genomen, niet meer geannuleerd worden.

3.2 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is KaJo's  gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij

3.3 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor afnemer. KaJo's heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

3.4 Na het plaatsen van de bestelling wordt z.s.m. een bevestiging naar afnemer gemaild. 

3.5 KaJo's is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde redenen heeft te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van de KaJo's met afnemer.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle getoonde prijzen zijn exclusief B.T.W., exclusief kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdrage.

4.2 De prijzen luiden in Euro, exclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

4.3 De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

4.4 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is KaJo's bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

4.5 KaJo's is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

Artikel 5 Betaling en incasso

5.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
a. Vooruitbetaling: afnemer kan het totaalbedrag overmaken op bankrekeningnummer NL69ABNA0404686907 t.n.v. Kajo's te Woerden, met vermelding van het factuurnummer/ordernummer.
b. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag middels Ideal (Nederland) en Bancontact/Mr Cash (België) voldoen.

5.2 In geval van wanbetaling van de afnemer draagt KaJo's na het verstrijken van een redelijke termijn, haar vordering over aan haar incassobureau en heeft daarmede het recht om de in redelijkheid gemaakte incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente.

5.3 Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen, is deze van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

5.4 Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van afnemer.

5.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering door KaJo's vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder of bij afhaling door afnemer. 

6.2 Alle leveringen van KaJo's worden bezorgd door POSTNL (brievenbuspost) en DPD, GLS of POSTNL (pakketten). 

6.3 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van afnemer. KaJo's regelt de wijze van verzending. 

6.4 KaJo's levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld.

6.5 Verzending vindt plaats in de gestelde termijn zoals aangegeven onder Verzenden en retourneren. 

6.6 Overschrijding van enige leveringstermijnen geeft afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.7 De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen / anders vermeld op website. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal KaJo's de afnemer hiervan op de hoogte stellen. Beide partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.8 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan KaJo's (indien afnemer dit wenst) een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.

6.9 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de afnemer dit binnen 2 dagen aan KaJo's melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van KaJo's aangevuld of opnieuw verricht.

Artikel 7 Retourrecht

7.1 Afnemer heeft het recht binnen 2 dagen na ontvangst van de bestelling de levering te retourneren. Dit is alleen geldig indien een artikel kapot is of niet naar behoren werkt. Overige artikelen kunnen NIET geretourneerd worden. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd door KaJo's, deze worden geweigerd of de kosten worden bij de afnemer in rekening gebracht. Ook pakketten onder rembours worden geweigerd.

Indien het om een foutief geleverd product gaat, worden de gemaakte verzendkosten door de KaJo's vergoed. Wij hanteren hiervoor de tariefwijzer volgens POSTNL.

7.2 Afnemer dient ten allen tijde contact op te nemen met KaJo's indien deze één of meerdere artikelen wil retourneren. 

7.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct in originele verpakking zijn geretourneerd, betaalt KaJo's de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.4 Wanneer de door KaJo's afgeleverde artikelen niet binnen de ‘zichttermijn' van artikel 8.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

7.5 Van het retourrecht zijn uitgesloten: boeken, video's, CD-rom's, fluiten en verzorgingsproducten incl. anti- vlooien en tekenmiddelen. Tevens is het retourneren van maatwerk, o.a. adrespenningen en artikelen met een eigen foto niet mogelijk.

7.6 Retourzending van artikelen is voor eigen risico van afnemer. KaJo's adviseert afnemer dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

Artikel 8 Garantie

8.1 KaJo's garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan KaJo's afnemer vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en de oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. 

8.2 De verzendkosten voor het sturen van een nieuw of gerepareerd artikel worden alleen vergoed door KaJo's indien het defect valt onder garantie. Let op: KaJo's is niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kan afnemer de producten met verhoogd aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.

8.3 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij KaJo's worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.4 KaJo's zal het artikel repareren, vervangen of vergoeden indien er aan de in 8.3 gestelde voorwaarden is voldaan.

8.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:
a. er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht;
b. er sprake is van gebreke die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
c. het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
d. KaJo's niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen;

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van KaJo's met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie. 

9.2 Afnemer vrijwaart KaJo's voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan KaJo's toerekenbaar is.

9.3 KaJo's is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.4 Indien KaJo's in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de terzake doende factuur.

Artikel 10 Overmacht

10.1 KaJo's en afnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop KaJo's geen invloed kan uitoefenen, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 KaJo's is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a: afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b: na het sluiten van de overeenkomst KaJo's ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

11.2 Voorts is KaJo's bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

12.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 13 Slotbepaling

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.